Zobrazení: 9

ZMĚNY V PROKAZOVÁNÍ SPLNĚNÍ PODMÍNEK PRO VSTUP NÁVŠTĚV OD 8. 6. 2021

Vážení rodinní příslušníci a blízcí našich uživatelů služeb,

informujeme Vás, že od 8. 6. 2021 dochází ke změnám v prokazování splnění podmínek pro vstup návštěv.

Splnění podmínek nutných pro vstup návštěvy k uživateli sociální služby v pobytové službě Domov pro seniory a Domov se zvláštním režimem je nutné prokázat jedním z následujících způsobů:

- Návštěvník se prokáže oficiálním potvrzením o absolvování RT-PCR testu s negativním výsledkem v době ne více než 7 dní před dnem návštěvy,

- Návštěvník se prokáže oficiálním potvrzením o absolvování POC antigenního testu s negativním výsledkem v době ne více než před 72 hodinami,

- Návštěvník se prokáže oficiálním potvrzením o prodělání nemoci COVID-19 (od pozitivního testu uplynulo nejméně 14 dní při absenci příznaků a ne více než 180 dnů),

- Návštěvník se prokáže oficiálním certifikátem o očkování proti nemoci COVID-19, přičemž uplynulo:
  i)   od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC nejméně 22 dní, ale ne více než 90 dní, pokud nebyla aplikována druhá dávka,
  ii)  od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC nejméně 22 dní, ale ne více než 9 měsíců, pokud byla aplikována druhá dávka, nebo
  iii)  od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC nejméně 14 dní, ale ne více než 9 měsíců,

- Návštěvník se prokáže potvrzením zaměstnavatele nebo čestným prohlášením, že absolvoval u zaměstanavatele antigenní test v rámci povinného testování s negativním výsledkem ne více než před 72 hodinami,

- Návštěvník se prokáže potvrzením školského zařízení nebo čestným prohlášením, že absolvoval ve školském zařízení antigenní test v rámci povinného testování s negativním výsledkem ne více než před 72 hodinami,

- Návštěvník na místě podstoupí vlastní antigenní test určený pro sebetestování nebo k použití laickou osobou (tento test platí jen v případě, že si jej udělá návštěvník na místě před pověřeným pracovníkem, nemá trvanlivost do další návštěvy).

Pro všechny návštěvníky i nadále platí povinnost mít řádně nasazený na ústech i nosu respirátor třídy FFP2 nebo KN95 po celou dobu návštěvy.

I dále také trvá požadavek na předchozí rezervaci návštěvy (telefonicky u sociálních pracovnic nebo online na webovém formuláři v sekci NÁVŠTĚVY na našich webových stránkách) - prosím, respektujte jej a návštěvy dopředu hlaste. Návštěvní hodiny jsou i nyní každý den, včetně sobot a nedělí, v době od 13:30 do 16:30 hodin.

V příloze přikládáme k nahlédnutí plné znění Mimořádného opatření MZ ze dne 7. 6. 2021.

Přejeme Vám hezký čas strávený s Vašimi blízkými.

 

Mgr. Dana Indráková

8. 6. 2021

 

Zobrazení: 29

Aktuální informace k návštěvám

Vážení rodinní příslušníci a blízcí našich uživatelů služeb,

dovolte, abychom Vám oznámili změny, které platí od pondělí 24. 5. 2021 pro návštěvy v pobytových službách SSV, p.o. 

Stále platí, že na návštěvy za svými blízkými se můžete vydat ve vyhrazených časech po předchozí telefonické objednávce nebo zarezervování návštěvy přes elektronický systém na našich webových stránkách v záložce NÁVŠTĚVY. Organizační a hygienická pravidla zůstávají taktéž v platnosti - je nutné mít řádně nasazený respirátor FFP2 nebo KN95 po celou dobu pobytu v areálu SSV, p.o., pohybovat se ve vyhrazených prostorách a řídit se pokyny personálu. 

Jako dříve jsou stejné i podmínky pro umožnění návštěvy u uživatele našich služeb - potvrzení o prodělání onemocnění COVID-19, negativním výsledku antigenního nebo PCR testu nebo o očkování. Základní změny jsou však ve lhůtách u prodělání onemocnění COVID-19 a u očkování. Zatímco dosud bylo považováno za bezpečné, když návštěvník prodělal onemocnění COVID-19 v posledních 90 dnech, od 24. 5. 2021 je tomu tak po celých 180 dní od pozitivního testu na přítomnost viru SARS-CoV-2. Co se týče očkování, doposud byla umožněna návštěva bez testu těm osobám, které prokázaly potvrzení o ukončeném očkování proti novému koronaviru a od druhé dávky uběhlo nejméně 14 dní. Od pondělí 24. 5. je umožněna návštěva i těm osobám, které prokážou, že byly očkovány alespoň první dávkou vakcíny proti viru SARS-CoV-2 a od první dávky uběhly minimálně tři týdny. 

Pokud nemáte potvrzení o očkování ani o proběhlém onemocnění, stále platí povinnost prokázat se potvrzením o negativním antigenním nebo PCR testu ne starším než 48 hodin. 

Zároveň znovu upozorňujeme na probíhající stavební úpravy v areálu Domova pro seniory - i při návštěvách, prosím, dbejte zvýšené bezpečnosti a nastavených opatření. 

Mgr. Dana Indráková

24. 5. 2021

Zobrazení: 25

Návštěvy v Domově pro seniory od 3. 6. 2021

Vážení rodinní příslušníci a blízcí našich uživatelů služeb,

informujeme Vás o změnách v organizaci návštěv v Domově pro seniory od 3. 6. 2021.

Od daného data jsou návštěvy organizovány po předchozí objednávce (v rezervačním formuláři na našich webových stránkách v oddíle NÁVŠTĚVY nebo telefonicky u sociálních pracovnic) každý den včetně víkendů a svátků v době od 13:30 do 16:30 hod. Na vrátnici Domova je třeba se prokázat oficiálním potvrzením, že navštěvující osoba splňuje nejméně jednu následující podmínku:

  1. Byla v posledních 48 hodinách testovaná na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem (pouze oficiální potvrzení o testu - není uznáván domácí samotest)
  2. Prodělala laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví, nejeví žádné příznaky onemocnění covid-19, a od prvního pozitivního RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 nebo POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní; tyto skutečnosti se prokazují lékařskou zprávou.
  3. Byla očkována proti onemocnění covid-19 a doloží, že:
    a) od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 90 dní, pokud nebyla aplikována druhá dávka, nebo
    b) od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 9 měsíců, pokud byla aplikována druhá dávka, nebo
    c)  od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dní, ale ne více než 9 měsíců, a očkovaná osoba nejeví žádné příznaky onemocněn.

Svého blízkého můžete navštívit na jeho pokoji nebo využít k návštěvě společných vnitřních či venkovních prostor v areálu Domova. Po celou dobu návštěvy je nutné mít řádně nasazený respirátor typu FFP2 nebo KN-95.

Podrobné informace k organizaci a průběhu návštěv najdete na webových stránkách organizace v záložce O nás / Ke stažení nebo v sekci NÁVŠTĚVY .

Při pohybu v areálu Domova pro seniory dbejte, prosím, zvýšené osobní bezpečnosti a pokynů personálů kvůli probíhajícím stavebním pracem.

Děkujeme za pochopení a věříme, že nově nastavená pravidla povedou ke kvalitnějšímu naplňování potřeb našich seniorů v oblasti společenských kontaktů při zohlednění časových možností návštěvníků.

 

Mgr. Dana Indráková

Vyškov, 2. 6. 2021

 

Zobrazení: 44

Oznámení o stavebních pracích v areálu Domova pro seniory

Vážení příznivci SSV, p.o.,

Dovolte, abychom Vás informovali o aktuálním dění v naší organizaci.

Dnešním dnem, tj. od pondělí 10. 5. 2021, začaly v areálu Domova pro seniory probíhat přípravné práce pro projekt „Snížení energetické náročnosti budovy domova pro seniory – Polní 252/1, 682 01 Vyškov“. Projekt je financován JMK a částečně formou dotace z OPŽP (Operační program Životní prostředí umožňuje čerpat finanční prostředky z Evropského fondu pro regionální rozvoj).

Stavební práce započaly přistavením mobilních kontejnerů (sklady nářadí, drobného materiálu). K uskladnění materiálu bude sloužit kromě areálu Domova taktéž parkoviště pod DpS na ulici Polní.

Od úterý 11. 5. 2021 bude probíhat montáž oplocení, začne demontáž chodníků a budou odstartovány výkopové práce v těsné blízkosti budovy A. Do konce týdne budou ještě přistaveny odpadní kontejnery na travnaté plochy před krčkem bloku A i B. V úterý a ve středu proběhne zaměření oken ve všech budovách A, B i C - montáž nových oken je plánována od konce června. Do té doby budou probíhat výkopové a přípravné práce.

Při pohybu v areálu Domova pro seniory dbejte, prosím, zvýšené pozornosti a pokynů pracovníků SSV, p.o. O dalším průběhu prací Vás budeme průběžně informovat. Ačkoli celá akce bude znamenat momentálně částečné omezení pohodlí, je prováděna se záměrem do budoucna zkvalitnit život seniorů v našem zařízení.

Mgr. Dana Indráková

10. 5. 2021